DETTE MÅ DU VITE FØR DU VELGER SNØFANGER

DIN NOMO® DOKUMENTASJON

NOMODOC™

Snøfangerens dokumentasjon til funksjonkrav er viktig for takets levetid, verdien av boligen og din sikkerhet

Boligmappa.no - dokumentasjon for byggherre som er krav i Avhendingsloven gjeldende fra 1.1.2022.

Krav til dokumentasjon for snøfanger ved kjøp, salg og forvaltning av eiendom

Din trygghet ved å velge NOMO® snøfanger og israsstopper

Med NOMO® Kalkulator er du garantert nødvendig dokumentasjon – NOMODOC™. Du kan lagre og laste ned beregningen til datamaskinen din eller for lagring i Boligmappa. Dette er din kvittering for at snøfangeren er korrekt montert og sikrer deg dermed at ingen ras av snø og is fra taket vil forekomme.

Ved salg vil kjøper kunne kreve dokumentasjon på at snøfangersystemet er riktig montert, ref. Avhendingsloven. Selger legger frem dokumentasjon fra NOMO® Kalkulator og ser at riktig antall NOMO® snøfangere er montert. Dersom det oppdages feil som byggefirmaet er ansvarlig for, skal byggefirmaet snarest og for egen regning utbedre feilene.

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig, det vil si bolig som ikke er ferdigstilt på avtaletidspunktet. Loven inneholder blant annet bestemmelser om entreprenørens plikter i forbindelse med arbeidet, samt hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende dersom det foreligger forsinkelse eller mangel i den forbindelse. Ved overdragelse av ferdig oppført og brukt bolig gjelder avhendingsloven. For arbeid som vedlikehold, reparasjoner og andre tjenester som utføres på fast eiendom etter at boligen er oppført gjelder Håndverkertjenesteloven.

NOMO® opprettholder sertifiseringen til taksteinen

Ingen sliping i takmaterialet med NOMO®

Ved sliping i taksteinen påvirkes bruddlasten (bruddstyrke), vanntetthet og frostbestandighet. Med NOMO® sliper du ikke i takstein. Det vil si ingen påvirkning på sertifiseringen. Dette er din trygghet.

I Norge må takmaterialet takstein oppfylle Europeisk sertifisering NS-EN 1304 for tegltakstein og NS-EN 490 for betongtakstein. Denne er ratifisert i Norge. Norge er som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard.

Disse NS-EN kriteriene må oppfylles for betong- og tegltakstein i det norske markedet:

  • Bruddlast
  • Vanntetthet
  • Frostbestandighet
  • Dimensjonsvariasjon
  • Brannrekasjon
  • Brannmotsand
Montering på takstein - NOMO® vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger?

Montering på takstein – NOMO® vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger?

Ingen norsk standard for snøfanger

Hva er definisjonen på en snøfanger?

Når det ikke finnes en norsk eller europeisk standard betyr det at produsenter selv definerer forutsetningene for hvordan en snøfanger skal yte.

Det finnes ingen standard for snøfangere i Norge. Derimot finnes det en standard i Sverige, men ingen Europeisk standard. Boverket i Sverige har tilsvarende funksjon som Direktoratet for byggkvalitet i Norge (DIBK).

Boverket sier følgende: Det finnes ingen regler i Boverkets byggeforskrifter som begrenser bruk av sikringsanordninger mot fallende is og snø avhengig av byggets fasadehøyde. Dersom det settes opp en snøfanger skal den kunne tåle de belastningene den kan forventes å bli utsatt for. Uavhengig av type snøfanger kan den benyttes uavhengig av om fasadehøyden er 2 meter eller 20 meter. Byggeforskriften fastsetter kun når snøfanger skal være montert for å hindre at is og snø raser av et tak. Hva beskyttelsesanordningene heter har ingen betydning i det perspektivet.

NOMO® snøfanger og isstopper

Hvordan funksjon har NOMO® for å holde is og snø på taket?

En snøfanger skal holde snø og is i ro på takflaten til den smelter. Dette kravet oppfyller NOMO®. NOMO® er designet etter prinsippet om at raskraften og vanntrykket i snø- og islaget tas opp der den oppstår, det vil si over hele takflaten.
Snøfangeren fungerer slik at snø og is blir liggende i ro på taket til den smelter. Dette forhindrer at taksteinene knuses når snø og is glir på takflaten. Derved unngås skader på luftehatter, takbeslag, takvinduer og takrenner. Når snølaget ligger i ro bidrar det til å hindre varmetap / energitap fra takflatene. I smeltefasen hvor snø omdannes til vann vil snøen smelte jevnt fra takfot til møne.

Snøfangergelender med gitter/rekkverk

Hvordan funksjon har snøfangergelender for å holde is og snø på taket?

Snøfangergelender er utformet ut fra prinsippet om at snølasten (raskraften) tas opp langs rør eller profilerte gitter. Snøen presses mot snøfangergelenderet og blir godt komprimert. Samtidig presses snøflaten fremover og over konsollene og brekker løs. Den overliggende snøen utøver et trykk mot den nedenforliggende snøen. Til slutt er det den indre friksjonen i snøen som blir det svake punktet. Dette fører til at den overliggende snøen som raser på takflaten glir over den pakkede snøen nedenfor, over snøfangergelenderet og ned på bakken. I tillegg kan is presses under selve snøfangergelenderet. Istapper / -spyd kan dannes.

For mer informasjon om forskjeller som er viktig å kjenne til før du velger enten snøfangergelender eller NOMO® kan du se produktsammenligning og videoer.

Regler for snøfangere i Norge

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Byggteknisk forskrift § 10-3(2) TEK-17: kap 3 § 3 – “Byggverket skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg”
Grannelova § 4: Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.
Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.